ПРОЕКТ МОИТЕ ФИНАНСИ

Ние от Клуб “Финанси” осъзнаваме нуждата от достъпна информация по ключови въпроси, които всеки от нас понякога си задава. Затова започнахме проекта “Моите финанси”. С него целим да насочим общественото внимание към проблеми от ежедневието и да провокираме всеки да изследва сам тези моменти, които го засягат и интересуват.

Благодарим за съдействието на ръководството на Икономически университет – Варна и на Катедра “Финанси”!

Начало

Проектът “Моите финанси” започна с шест теми, които определихме за базови и важни за широк кръг хора. Благодарение на Икономически университет – Варна реализирахме Деня на финансовата грамотност. В следващите няколко подпрозореца можете да намерите текста на брошурите от Деня на финансовата грамотност. Всички текстове са съставени от студенти с подкрепата на преподаватели.

Благодарим за съдействието на ръководството на Икономически университет – Варна и на Катедра “Финанси”! Благодарим и на Profit Point за финансовата подкрепа!

Банков кредит

КАК ДА ИЗБЕРЕМ БАНКОВ КРЕДИТ?

Всички знаем какво е банков кредит… или така си мислим. Как да изберем най-добрия заем? Кои са най-важните условия, за които да следим?

„Цената“ на заема

Често се казва, че цената на заема е неговата лихва. Това твърдение е вярно, но непълно. Действително заплатените лихви са разликата между ресура, който сте заели и сумата, която връщате. Но има и други елементи, които оскъпяват банковия кредит. Такива са всякакви такси (за кандидатстване, за одобрение, за управление). Напр. Банка Х и Банка У да предлагат сходни заеми. Банка Х има лихвен процент 10%, а Банка У – 8%. Но Банка У компенсира по-ниския лихвен процент с повече такси и заемът към нея е „по-скъп“ от този на Банка Х.

За да се осигури сравнимост на заемите, банките са длъжни да предоставят кредитна оферта според т.нар. европейски формуляр с изчислен годишен процент на разходите (ГПР) при сключване на договора. ГПР включва всички преки разходи по заема (лихви, такси и комисиони) и се представя като годишен процент от сумата на отпуснатия заем.

Погасителен план

Погасяването на заема може да се извърши по различни начини. Важно за Вас е да изберете погасителен план, който отговаря на Вашите предпочитания – на кое число да плащате вноската, какъв да е нейният размер и пр. Предварително трябва да съобразите плащанията си така, че да не изпитвате затруднения с погасяването им. Например ако доходите Ви зависят от сезона, добре е вноската да е такава, че да може да я платите и при най-ниските възможни приходи. По този начин няма да се изправите пред проблем с балансиране на личния си бюджет.

Обикновено банките предлагат кредити с равни (анюитетни) вноски. При тях всеки месец се заплаща еднаква сума. При някои видове заеми банките могат да предложат погасителен план с намаляващи вноски. В този случай в началото вноските са с по-висок размер, а след това намаляват. При тях общата платена сума е по-ниска отколкото при сходен заем с анюитетни плащания, но в началото може да се изпитва напрежение поради по-големите дължими плащания.

Параметри

Ако вече сте решили да ползвате заем от банка, е добре да направите точна преценка на главните му параметри.. Лихвата може да бъде фиксирана или плаваща. Фиксираната лихва Ви осигурява яснота на бъдещите плащания, докато при плаващата има възможност за повишаване или намаление на лихвения процент. Πo-дълъг cpoĸ на погасяване oзнaчaвa пo-ниcĸa внocĸa, нo едновременно и пo-гoлямa oбщo изплaтeнa cyмa. Банките изискват и обезпечение на предоставените заеми – ипотека на недвижим имот, залог на лично имущество, кредит срещу депозит, поръчителство от трети лица и др.

Допълнителни услуги

В ГПР по правило се включват всички преки разходи по погасяване на заема – лихви, такси и комисиони. Но в методологията за изчисление не се отчитат други услуги, които може да Ви се наложи да използвате. Такива могат да бъдат плащане на комунални услуги, издаване на дебитна карта от по-висок клас, Интернет банкиране и др.


Полезни съвети

 • Преди да прибегнете до кредит, уверете се, че Ви е необходим. Във всеки случай ще върнете повече отколкото ще получите, затова помислете дали имате реална нужда от средствата и има ли друг начин да ги набавите;
 • Предварително определете каква сума Ви е необходима, за колко време искате да я върнете и колко най-много бихте могли да плащате месечно;
 • Проучете офертите на различни банки. Попитайте и за допълнителни услуги, които ще трябва да използвате – какви са, колко ще Ви струват, ако не са задължителни – какво Ви спестяват ако ги използвате;
 • Запознайте се с всички условия преди да подпишете договора. Ако не разбирате нещо, попитайте банковия служител.
Бързите кредити

БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ

Бързите кредитите представляват отпускане на малки суми, които трябва да се върнат бързо (от няколко седмици до 1 година). Обикновено не се отпускат целево, т.е. потребителят не обявява за какво ще използва парите. Макар някои от фирмите за бързи кредити на пазара да отпускат и суми като 2, 3 или 5 хиляди лева, най-често този тип кредити са ограничени до 1000 лв. или до размера на осигурителния доход на кандидата. Зaeмитe ce oтпycĸaт в paмĸитe нa 10 минyти дo 1 чac, нo и „цената“ е по-висока. Разходите са значително по-високи отколкото при банков заем. Затова е препоръчително да се сравнява ГПР.

Какво трябва да знаем за ГПР?

Годишният процент на разходите (ГПР) е реалната цена на кредита, включваща всички дължими лихви, такси и комисиони. Той се представя като годишен процент от общия размер на кредита. Банките (кредиторите) трябва да предоставят информация на клиентите си за ГПР, което позволява по-лесно сравнение между различните оферти за заеми. Трябва да се има предвид, че някои разходи (за поддържане на сметка и за платежни услуги по заема) не се включват в ГПР.

Законът за потребителския кредит налага „таван“ на ГПР. Той нe мoжe дa нaдвишaвa пeт пъти зaĸoнoвaтa лиxвa зa зaбaвa (OЛΠ + 10%). Toвa вaжи зa вcичĸи ĸpeдити, oтпycĸaни oт бaнĸи и финaнcoви инcтитyции в cтpaнaтa. Независимо дали кандидатствате за заем в банка или небанкова институция имате право да получите погасителен план с изчислен ГПР.

Какво педставляват небанковите финансови институции?

Небанковите кредитни институции извършват само част от дейностите, типични за банките – най-вече отпускане на заеми. За разлика от банките, те нямат право да привличат депозити. Те не носят отговорност за чужди пари (депозитите), не подлежат на ограниченията, характерни за банките и могат да предоставят по-рискови заеми, с по-висока лихва. Такива са бързите кредити, защото при тях не се изисква обезпечение и понякога платците не са изрядни. Ето защо бързи кредити се отпускат предимно от небанкови финансови институции.

Българската народна банка поддържа регистър на банките и на небанковите финансови институции.

Как се кандидатства за бърз кредит?

Всяко лице между 18 и 65 г. с чиста кредитна история и постоянен трудов договор може да кандидатства за бърз кредит. Кандидатстването често е онлайн, а процедурата е улеснена. Най-често в сайта на компанията се попълват лични данни, информация за месторабота, данни за връзка. Накрая се изпраща съобщение от личния мобилен телефон на номер, посочен на електронната страница на компанията. Ако кандидатът е одобрен, от фирмата му се обаждат и му задават няколко въпроса за идентификация. След това парите постъпват по сметката му.

Какво трябва да знам за моето кредитно досие?

Кредитното досие съдържа информация за кредитното минало –  отпуснати заеми под различни форми – банкови, кредитни карти, лизинг и други. Чрез него банката или небанковата финансова институция може да проследи как кандидатът за заем управлява кредитната си задлъжнялост. Кредитното досие показва дали кандидатът е изряден платец, дали има склонност към кредити и какво е настоящето му финансово състояние. На тази база се определя кредитоспособността на клиента (кредитен рейтинг). Рейтингът показва на кредитодателите какви са възможностите на кредитополучателите да изплащат надеждно задълженията си.

Регистри на кредитното минало

БНБ поддържа Централен кредитен регистър (ЦКР), който е достъпен онлайн. Достъпът до него се извършва с електронен подпис. Веднъж годишно всеки гражданин има право на безплатна справка за своето кредитно досие чрез писмено заявление до ЦКР. Регистърът поддържа информация за отпуснати кредити и получени гаранции за последните 5 години. За всяко задължение се посочва дали се обслужва редовно, дали е изплатено или преструктурирано. С изтичането на петгодишния период информацията за неактивни кредити се заличава. Успоредно с него функционира и Централен регистър на длъжниците, поддържан от Камарата на частните съдебни изпълнители. Всеки гражданин или юридическо лице може да получи справка за наличието или не на висящи изпълнителни дела срещу него в кантората на който и да е ЧСИ на територията на страната срещу такса в размер на 12 лв.

Банкирай сам!

ЕЛЕКТРОННО БАНКИРАНЕ И САМООБСЛУЖВАНЕ

Какво представлява Е-банкирането?

Електронното банкиране е средство за онлайн достъп в реално време до услугите на банка, с висока степен на сигурност. Електронното банкиране може да бъде пасивно (можете да проверявате състоянието и движенията по сметката си) или активно (може да нареждате преводи; купувате и продавате валута; откривате и закривате сметки и др.).

Сигурност

При електронното банкиране паролата не осигурява достатъчно спокойствие нито за клиента, нито за банката. Банките защитават порталите си като криптират информация. Все пак ако клиентският компютър не е добре защитен, паролата може да бъде „открадната” от трети лица. Ето защо е важно да пазите компютъра си от вируси и зловреден софтуер.

Известни са три основни начина потребителя да удостовери своята самоличост:

 • Нещо, което само потребителят знае – парола, персонален идентификационен код и др.;
 • Нещо, което потребителят притежава – чип карта, тоукен устройство и т. н.;
 • Нещо, което потребителят представлява – пръстов отпечатък, сканиране на ириса, ретината и пр.

Предимства

 • 24-часов достъп до Вашите средства;
 • Достъп от всяка точка;
 • Пестите време и средства – не се налага да чакате на опашка пред банковото гише, а таксата Ви за обслужване е много по-ниска.
 • Чрез няколко кликвания може да кандидатсвате за заем, да проверите състоянието на сметката си, да откриете нова сметка (депозит) или да наредите превод.

Рискове

 • Риск за личните и финансови данни при невнимателна работа в интернет.
 • Липсата на „жива“ връзка с банков служител ограничава възможностите на клиента да получава консултиране. Не всички банкови продукти и услуги са познати на средностатистическия банков клиент.

Мобилно банкиране

Мобилното банкиране Ви позволява достъп до Вашите средства от смарт устройство чрез специално създадено от банката приложение. То също може да бъде активно или пасивно. Предшественик на мобилното банкиране е SMS банкирането, което включва предимно уведомителни услуги.

Зони за самообслужване

В зоните за самообслужване може да се извършват широк набор от операции и банкови услуги по всяко време. Достъпът до помещенията е контролиран и се осигурява посредством банковата карта.

Зоните разполагат с автоматизирани машини, които позволяват на клиентите да теглят и внасят суми, да разпечатват извлечения, да нареждат плащания по банков път и други.

Предимства:

 • Бързо и достъпно извършване на услугите
 • По-ниски такси
 • Теглене на суми без значение коя банка е издател на картата

Недостатъци:

 • Няма емоционална връзка между клиентите и служителите на банката
 • Трудности при ползването на автоматизираните машини от по-възрастното поколение

Полезни съвети

 • Уверете се, че сайтът ви за електронно банкиране притежава валиден сертификат за сигурност.
 • Сайтовете за електронно банкиране ползват подсигуренният протокол https://, оцветен в зелено в лентата за въвеждане.
 • Инвестирайте в добра антивирусна програма, която да Ви защитава от зловреден софтуер.
 • Преди да активирате услугата Електронно или Мобилно банкиране, проучете условията на Вашата банка.
 • Разпечатвайте нарежданията на направените транзакции.
Пенсиите

ПЕНСИИТЕ – КАКВО (НЕ) ЗНАЕМ

Понякога пенсионната система изглежда сложна и необяснима. Какво знаем и какво не за пенсиите в България?

Трипартитна система – що е то?

Пенсионната система в България включва задължително и доброволно пенсионно осигуряване. Като една стабилна сграда, и то се основава на няколко колони:

 • 1) Държавно обществено осигуряване (ДОО);
 • 2) Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО);
 • 3) Допълнително доброволно пенсионно осигуряване (ДДПО).

Държавно обществено осигуряване

ДОО се администрира от Националния осигурителен институт (НОИ) и действа на разходопокривен принцип. Това означава, че сегашните работещи издържат сегашните настоящите пенсионери.

Допълнително задължително осигуряване

Обратно на първия стълб, допълнителното осигуряване функционира на капиталов принцип. Така всеки осигурен има своя лична сметка (партида), по която се натрупват неговите средства. До 2015 г. то се осъществяваше в две направления:

 • В универсален пенсионен фонд (УПФ), администриран от Пенсионно-осигурително дружество (ПОД), задължително се осигуряваха лицата, родени след 31.12.1959 г.
 • Осигуряването в професионален пенсионен фонд (ППФ), администриран от ПОД бе задължително за всички работещи при I и II категория труд.

От 2015 г. започващите трудова дейност за пръв път могат да избират дали да се осигуряват в УПФ или цялата вноска да постъпва във фондовете на ДОО. Лицата, които вече имат средства в допълнителен задължителен фонд също могат да ги прехвърлят към НОИ. Това право възниква една година след като е направен първоначалния избор (или служебен избор). Можете да променяте универсалния си фонд или да се прехвърляте от/в ДОО многократно, веднъж годишно, но само ако Ви остават повече от 5 г. до настъпване на право за пенсиониране.

Осигурените в професионален пенсионен фонд могат да осъществят право на избор еднократно, т.е. веднъж направили своя избор, нямат право да го променят.

Допълнително доброволно осигуряване

Третата колона на пенсионната система в България е допълнителното доброволно осигуряване. При него съществува много по-голяма свобода:

 • Може да се осигурява всяко лице, навършило 16 г., независимо дали има трудово правоотношение или не;
 • Всеки сам определя вноската си – може да внася определена от него сума когато пожелае;
 • Максималният размер на таксите е определен нормативно.

Друго съществено предимство е данъчната изгода. Пенсиите, изплатени след придобиване право на пенсия, са изцяло необлагаеми. Осигурителните вноски също носят преференции. Ако се правят от осигуреното лице, то има право да ги приспадне от облагаемия си доход в рамките на до 10% от брутното си трудово възнаграждение, а ако са от работодетеля, те са данъчно признат разход в размер на 60 лв. месечно на работник.

Полезни съвети

 • Ако за пръв път започвате да работите, изберете информирано къде да се осигурявате;
 • Не пропускайте да проверявате дали Вашият работодател Ви осигурява редовно. Можете да получите персонален код от НАП, с който да проверявате онлайн на какъв доход сте били осигурени, какви са осигуровките, които са постъпили към ДЗПО и др.
 • Следете активно какво се случва със средствата Ви. Ако се осигурявате в ПОД, то имате възможност да си изкарате уникален номер и да проверявате натрупаната доходност в сайта на дружеството. Ако се осигурявате в ДОО за втория стълб, то имате право на регулярни отчети от НАП;
 • Не пропускайте възможостта да прехвърлите средствата си ако считате, че не се управляват достатъчно добре;
 • Опитайте се да заделяте 10% от доходите си за допълнително доброволно осигуряване;
 • Запознайте се с условията за пенсиониране. Като отправна точка можете да използвате информацията в сайта на НОИ.
Моите инвестиции

КАК ДА ИНВЕСТИРАМЕ СВОБОДНИТЕ СИ СРЕДСТВА

Склонни сме да спестяваме „бели пари за черни дни“, но знаем ли как? Най-често българинът влага свободните си средства на банков депозит. Това е инвестиция с нисък риск, но и ниска възвръщаемост. Съществуват и много алтернативни инструменти.

Доверително управление

Доверително управление е услуга, при която клиентът предоставя определени средства на професионалист, който преценява в какви финансови инструменти да бъдат вложени.  Срокът на инвестицията и нейният размер се определят от клиента. Професионалистът влага средствата в зависимост от целите, срока и риска, който клиентът е готов да поеме. Целите могат да са най-разнообразни – акумулиране на средства, които да се ползват при пенсиониране, спестяване за покупка на имот, получаване на текущ доход и др.

Предимства

 • Достъп до капиталовия пазар без да са необходими знания и професионален опит;
 • индивидуален подход и предложения, съобразени с нуждите, желаното съотношение риск-доходност и пр.;
 • разнообразие от стратегии и портфейли с различни финансови инструменти

Недостатъци

 • Необходимост от голяма инвестиция
 • Трябва внимателно да се проучи лицето, управляващо активите
 • Заплащане на такси и комисиони за управлението на средствата

Инвестиции в недвижимо имущество

При инвестициите в недвижими имоти печалбата може да се реализира чрез продажбата на имота на по-висока цена или отдаването му под наем. Рискът е свързан с правилното подбиране на имота и моментите на покупка и продажба и респективно оставане на имота незает или получаване на по-ниски от предвиденото доходи.

Предимства

 • Запазване на стойността и реалната възвръщаемост.
 • Цената се повишава при направени подобрения.

Недостатъци

 • Голям размер на инвестицията и високи разходи за поддръжка
 • Продажбата на имота може да отнеме много време, свързана е с подготовка на редица документи и плащане на допълнителни данъци, такси и комисиони
 • Много дълъг период на инвестицията и сравнително ниска доходност

Взаимни фондове

При тях фондът инвестира парите в различни финансови инструменти. Всеки от клиентите притежава част от фонда, пропорционална на инвестираната от него сума.  Договорните фондове набират средства предимно от дребните инвеститори, като ги влагат в различни финансови инструменти. По този начин непрофесионалисти  инвестират на финансовия пазар, където възвръщаемостта е по-висока. Рискът при взаимните фондове се намалява чрез създаването на диверсифициран портфейл (с различни инструменти – акции, облигации). Взаимните фондове могат да се различават по инструментите, в които инвестират и съответните риск и доходност – облигации (ниско рискови), акции (агресивни), смесени (балансирани).

Смесена застраховка „Живот“

Застраховката покрива риска „смърт“, но при преживяване на периода на договора, клиентът получава застрахователната сума и натрупана доходност. Това се постига като част от премията се влага в инвестиционен фонд.

 

Предимства:

 • Възможност за еднократно, годишно или месечно плащане на застрахователната премия;
 • Данъчни преференции – годишната данъчна основа се намалява с направените по тях вноски в размер до 10% от облагаемия доход.
 • Възможно е в застрахователното покритие да се включат и други рискове освен смърт, най-често трайна неработоспособност.

Недостатъци:

 • Тези застраховки са по-скъпи от рисковите застраховки, които нямат спестовен елемент
 • Сключват се за сравнително дълъг период – 5, 10, 15 години
 • Доходността е по-ниска отколкото при други инвестиционни инструменти, тъй като част от сумата се инвестира, а останалата служи като обезпечение при настъпване на застрахователния риск.

Полезни съвети

 • Внимателно определете колко средства бихте инвестирали, както и дали еднократно или периодично;
 • Преценете за колко време желаете да ги вложите, както и какъв риск сте склонни да поемете.
 • След като вземете тези решения, потърсете инвестиционен продукт или начин, който отговаря на Вашите критерии.
 • Не забравяйте да проучите добре инвестиционния посредник, с който планирате да работите.
Застраховките

ЗАСТРАХОВКИТЕ

Човек сключва застраховка, за да защити своето имущество, себе си, наследниците си. В други случаи той е задължен по нормативен път.

Застраховка „Живот“

Застраховките „Живот“ могат да се разделят на рискови и със спестовен елемент (смесени). Първата се сключва бързо и лесно. Покрива рисковете смърт и/или злополука. Сключват се за кратък период, най-често за една година.

Смесената застраховка „Живот“ покрива същите рискове, но в допълнение има спестовен компонент. Така в случай на настъпване на застрахователното събитие (напр. загуба на работоспособност) получавате определено обезщетение. Обратно, ако в срока на застраховката не се случи неблагоприятно събитие, не губите премията. Напротив, получавате цялата сума и определена доходност. Тези застраховки са дългосрочни и обикновено се сключват за поне 10-15 г. Премията може да се плати еднократно или разсрочено.

При еднократно плащане на премията (или за цяла година), има възможност за отстъпка от сумата, но за това се консултирайте допълнително с Вашия застраховател.

Има данъчни преференции за застраховките „Живот” и в точно определени случаи, застрахователните премии са освободени от облагане.

Застраховка „Имущество“

Тази застраховка покрива рисковете, свързани със сгради (жилища, вили, офиси и пр.) и имуществото в тях. Що се отнася до застраховките на дома, често се предлагат стандартизирани с фиксирана премия и покритие. При тях не е необходимо да се прави оглед на имуществото, но при настъпил застрахователен риск, обезщетението се изплаща съобразно доказаните вреди в съответствие с покритието на застраховката. Това улеснява сключването на застраховката и за двете страни. Възможно е да се застрахова един или няколко риска като пожар, кражба, щети, нанесени от природни бедствия и др.

Гражданска отговорност

Под това име е позната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ – една от застраховките със задължителен характер. Тя покрива отговорността на собствениците и водачите на МПС за причинени от тях телесни увреждания,  и/или смърт и/или материални щети на трети лица. Лимитите на отговорност на застрахователя (максималната сума, която той може да отпусне) са нормативно регламентирани и еднакви за всички компании.

Застраховката се сключва за период от една година (от дата до дата), като премията може да се плати при сключването или разсрочено.

„Гражданска отговорност на автомобилиста“ е валидна на територията на всички държави, подписали Международно споразумение „Зелена карта“. От 2016 г. всички застраховки задължително се сключват по този начин, независимо дали шофьорът пътува в чужбина.

Автокаско

Застраховка „Автокаско“ отново е предназначена за автомобилистите. Но докато при „Гражданска отговорност“ застрахователят поема разходите по щети, които сте нанесли на друг, то при „Автокаско“ защитата е насочена към Вашето превозно средство. Можете да изберете срещу кои рискове да се застраховате – пожар, кражба, природно бедствие, ПТП и др., като всеки допълнителен риск увеличава премията (цената).


Полезни съвети

 • Винаги избирайте внимателно Вашия застраховател. Не се водете само по цената.
 • Проверете дали избрания от Вас застраховател има валиден лиценз в сайта на КФН. Запознайте се и с имиджа му – говорете с познати, потърсете мнения в интернет.
 • Когато сключвате застраховка четете внимателно договора и всичките му елементи. Внимавайте кои рискове се включват, каква е застрахователната стойност, какви са Вашите задължения, има ли специфични срокове, които трябва да спазвате и пр.
 • Ако имате въпроси по полицата, попитайте Вашия консултант преди да подпишете.
 • Не лъжете за нито един известен Ви факт при подписване на договора, защото при настъпване на застрахователно събитие (щета, трудова злополука и пр.), застрахователят може да откаже обезщетение.

Отказ от отговорност

 “Моите финанси” е проект на Клуб “Финанси” при Катедра “Финанси” на Икономически университет – Варна. Темите са  с информативен характер и целят запознаването с определен проблем. Те:

 • не са всеобхватни, не изчерпват въпроса и не заместват запознаването със специализирана литература, нормативната уредба или други приложими документи;
 • не съдържат професионални или правни съвети. Ако се нуждаете от конкретен съвет, Ви препоръчваме да се обръщате към съответния квалифициран специалист.

Темите не представляват съвет за вземане на инвестиционно решение или препоръка за покупка или продажба на финансови инструменти, инвестиционни или други финансови продукти. Авторите не носят отговорност за претърпени загуби при ползването на материалите в сайта, съответните брошури или тяхното съдържание.